O
b
ľ
ú
b
e
n
é
Obľúbené

GDPR

Obsah

V Ohradoch, dňa 25.05.2018.

INFORMÁCIE DOTKNUTÝM OSOBÁM podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri výkone našej činnosti a pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci výkonu vlastnej podnikateľskej činnosti.

 • Prevádzkovateľom je:

  • LiveNet, s.r.o.
  • so sídlom Náprotivná 353/27, 930 12 Ohrady
  • IČO: 44 314 213
  • za ktorú koná konateľ - Tibor Radics (ďalej len "My").
  • Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať
  • kontaktné údaje:
  • alebo poštou na adresu nášho sídla.
 • Zodpovednou osobou je:

  • JUDr. Zsolt Hodosi, advokát
  • so sídlom Veľkoblahovská 6750, 929 01 Dunajská Streda
  • IČO: 45014515
  • kontaktné údaje:

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov ("GDPR"), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o účtovníctve, Zákonom o dani z príjmov, Zákonom o dani z pridanej hodnoty, Zákonníkom práce, Zákonom o sociálnom poistení, Zákonom o zdravotnom poistení, Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľov ako aj ďalšími predpismi.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby našim klientom, resp. vykonávať svoju obchodnú činnosť;
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

ÚčelPrávny základ podľa GDPRSúvisiace predpisy
splnenie záväzkových povinnostíplnenie zmluvyObčiansky zákonník, Zákon o dani z pridanej hodnoty
splnenie ostatných zmluvných povinnostíplnenie zmluvyObchodný zákonník, Občiansky zákonník, Autorský zákon
splnenie zákonných povinností (inde nezaradených)plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľaObčiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľov
vedenie zoznamu spoločníkovplnenie zákonnej povinnostiObchodný zákonník
uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmovoprávnený záujem prevádzkovateľaObčiansky zákonník, Obchodný zákonník
zabezpečenie súladu s právnymi predpismiplnenie zákonnej povinnosti, verejný záujemZákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumuverejný záujem, plnenie zákonnej povinnostizákon o archívoch a registratúrach, zákon o štátnej štatistike,
vedenie predpísaného účtovníctva a daňovej agendyplnenie zákonnej povinnostizákon o dani z príjmov, zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty
vedenie predpísanej agendy personalistiky, miezd a poistných odvodovplnenie zákonnej povinnosti, plnenie povinností a výkon osobitných práv prevádzkovateľa v oblasti pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a sociálnej ochranyzákon o zdravotnom poistení, zákon o sociálnom poistení, Zákonník práce
podpora hlavnej obchodnej činnostisúhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvyObčiansky zákonník
boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiamplnenie zákonnej povinnostizákon č. č. 442/2012 Z.z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 250/2022 Z.z.

Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

 • uplatňovanie svojich zákonných práv, bránenie oprávnených záujmov

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, inšpektorátu práce, advokátom, Slovenskej obchodnej inšpekcii, úradu práce alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej činnosti, vrátane zamestnancov týchto osôb, súdom, notárom, exekútorom, polícii. Sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Cloudové služby nevyužívame.

Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávame?

 • Ak ste našim registrovaným modelom, vo vzťahu k Vám sa vykonávajú v rámci spracovateľských operácií tieto činnosti:
  1. profilovanie - súčasťou registrácie Vás ako registrovaného modela je profilovanie, konkrétne sledovanie Vášho správania sa na internetovej stránke, napr. koľkokrát ste sa prihlásili, koľko registrovaných návštevníkov ste mali, aký obrat ste generovali. Profilovanie u registrovaného modela je súčasťou zmluvného vzťahu medzi Vami a nami, nakoľko sledovanie Vášho správania sa po časovej osi je nutné v súlade s čl. 22 ods. 2) písm. a) nariadenia GDPR k riadnemu plneniu našej povinnosti vyplatiť Vám Vami generovanú odmenu a jedným z účelov registrácie registrovaného modela je účel zárobkový či ekonomický. Profilovanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom. Okrem toho u nás funguje denný bonusový systém, ktorý znamená, že tí registrovaní modeli v počte 5, ktorí v daný deň generovali najväčší obrat, majú nárok na peňažný bonus (doplatok k zarobenej odplate). Máte právo na ľudský zásah, najmä na ľudskú manuálnu kontrolu v prípade nesprávnosti pri výplatách a pod. Ďalej máte možnosť uplatniť právo na ľudský zásah pri profilovaní, v podstate ako reklamáciu s uvedením konkrétnych nezrovnalostí.
  2. automatizované rozhodovanie - v procese registrácie máte blokovaný ďalší postup, kým nezašlete scan občianskeho preukazu. Zaslanie scanu občianskeho preukazu je podstatné pre registráciu za registrovaného modela, teda automatizované rozhodovanie v súlade s čl. 22 ods. 2) písm. a) nariadenia GDPR je potrebné na uzavretie zmluvy medzi Vami a nami. Máte právo na ľudský zásah do tohto automatizovaného rozhodovania možnosťou nás ako prevádzkovateľa zasiahnuť do tohto automatizovaného rozhodovania, pričom uplatnenie Vášho práva na ľudský zásah do automatizovaného rozhodovania musí byť odôvodnené konkrétnymi okolnosťami. Okolnosti uvedené v uplatnení Vášho práva na ľudský zásah do automatizovaného rozhodovania posúdime my. Na registráciu ale nie je právny nárok. Bez náležitého zistenia Vašich osobných údajov potrebných:
   • pre splnenie povinnosti uskutočniť riadne a včas výplaty odmien Vám ako registrovanému modelovi
   • na vydanie potvrdenia o príjme na daňové účely
   • a najmä na rozumné vylúčenie pochybnosti o Vašom veku (o nedosiahnutí veku 18 rokov)sa registrácia nevykoná.
 • Ak ste u nás registrovaným návštevníkom, vykonáva sa:
  • profilovanie - súčasťou Vašej registrácie ako registrovaného návštevníka je profilovanie, konkrétne sledovanie Vášho správania sa na internetovej stránke v súkromnom chate, napr. koľkokrát ste sa prihlásili koľko registrovaných modelov a ktorých ste sledovali, aký obrat ste generovali. Profilovanie je súčasťou zmluvného vzťahu medzi Vami a nami, nakoľko sledovanie Vášho správania sa po časovej osi je nutné v súlade s čl. 22 ods. 2) písm. a) nariadenia GDPR k riadnemu plneniu našej povinnosti, najmä v prípade reklamácie nezrovnalostí. Profilovanie sa vykonáva automatizovaným spôsobom. Máte právo na ľudský zásah najmä na ľudskú manuálnu kontrolu v prípade nezrovnalostí a pod. Ďalej máte možnosť uplatniť právo na ľudský zásah pri profilovaní, v podstate ako reklamáciu s uvedením konkrétnych nezrovnalostí.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom, napr.:

 • listiny (nosiče) týkajúce sa účtovníctva uchovávame v zásade po dobu 10 rokov po ukončení účtovného roka a zdaňovacieho obdobia
 • listiny (nosiče) týkajúce sa poistných odvodov do sociálneho systému uchovávame v zásade po dobu 10 rokov po ukončení kalendárneho roka, niektoré listiny aj dlhšie
 • listiny (nosiče) týkajúce sa jednotlivých obchodných prípadov uchovávame po dobu 5 rokov od uzavretia obchodného prípadu (od dodania služby)
 • listiny (nosiče) týkajúce sa prihlášky, odhlášky a dávok uchovávame v zásade po dobu 10 rokov po ukončení kalendárneho roka
 • listiny (nosiče) týkajúce sa právnych sporov uchovávame po dobu 10 rokov po ukončení právneho prípadu

Likvidácii osobných údajov bránia napr.:

 • nie je možné likvidovať originály listín
 • nie je možné likvidovať listiny, ktoré musia byť odovzdané štátnemu archívu
 • pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré obsahovo súvisí s obsahom listín, inak určených na likvidáciu.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné a spočíva na zmluvnom základe, je teda zmluvnou požiadavkou. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné a včasné služby alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť naše služby (odmietnuť Vašu registráciu). Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu.

Ako náš klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania. Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (iba ak je právnym základom spracúvania osobných údajov verejný záujem alebo oprávnený záujem) a na prenosnosť osobných údajov (iba ak právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas alebo zmluva a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami). Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov. To všetko v intenciách čl. 15 až 22 nariadenia GDPR.

Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese prevádzkovateľa, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne u prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.