O
b
ľ
ú
b
e
n
é
Obľúbené

UŽÍVATEĽSKÉ PODMIENKY pre stránku sexchat.sk

Obsah:

Obchodná spoločnosť LiveNet, s.r.o. so sídlom 930 12 Ohrady, Náprotivná ulica 353/27, IČO: 44 314 213, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 22347/T ako prevádzkovateľ stránky sexchat.sk vydáva tieto užívateľské podmienky pre stránku sexchat.sk:

I. Úvodné ustanovenia

 1. Internetová stránka sexchat.sk (ďalej len "stránka") je prevádzkovaná spoločnosťou LiveNet, s.r.o. so sídlom Náprotivná ulica 353/27, 930 12 Ohrady, IČO: 44 314 213 (ďalej len "prevádzkovateľ stránky").
 2. Kontaktné údaje na prevádzkovateľa stránky:
  • obchodné meno: LiveNet, s.r.o.
  • sídlo: Náprotivná ulica 353/27, 930 12 Ohrady, Slovenská republika
  • telefónne číslo pre kontakt s prevádzkovateľom: +421918924889
  • email: info@sexchat.sk
 3. Sťažnosti, reklamácie a iné podnety môžete podať písomne, cez email alebo cez kontaktný formulár podľa reklamačného poriadku.
 4. Prevádzkovateľ stránky je výlučným vlastníkom stránky, jej obsahu, jej dizajnu ako aj akéhokoľvek jej softvérového príslušenstva.
 5. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo zmeniť, doplniť alebo v plnom rozsahu nahradiť tieto užívateľské podmienky. Nahradenie týchto užívateľských podmienok sa uskutočňuje vydaním nových užívateľských podmienok. Prevádzkovateľ stránky sa zaväzuje o zmene, doplnení alebo nahradení týchto užívateľských podmienok informovať všetky osoby zúčastnené na stránke formou emailu na emailovú adresu zadanú pri registrácii zaslaním krátkeho oznámenia o vykonaní zmeny, doplnenia alebo nahradenia užívateľských podmienok. Zmena, doplnenie užívateľských podmienok alebo vydanie nových užívateľských podmienok nadobúda záväznosť pre osoby zúčastnené na stránke rozoslaním oznámenia na emailovú adresu v zmysle predchádzajúcej vety.
 6. Tieto užívateľské podmienky sú záväzné pre všetky osoby zúčastnené na stránke.
 7. Tieto užívateľské podmienky sú zároveň splnením informačnej povinnosti prevádzkovateľa podľa § 3 zákona č. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Autorské právo k stránke patrí prevádzkovateľovi stránky.
 9. Krajinou rozhodného práva je Slovenská republika.

Hore ↑

II. Obsah stránky. Zákazy vzťahujúce sa na stránku

 1. Stránka obsahuje erotický obsah pre dospelých a je určená výlučne pre osoby staršie ako 18 rokov. Stránka vytvára priestor na prezentáciu registrovaného modela a na sledovanie tejto prezentácie registrovaného modela registrovaným návštevníkom (ďalej aj ako „služba“).
 2. Zakázaným obsahom stránky sú najmä:
  1. akékoľvek slovné alebo obrazové materiály zobrazujúce ľudskú dôstojnosť ponižujúce praktiky (tzv. praktiky S/M, bondage, sexuálne otroctvo a pod.)
  2. akékoľvek slovné alebo obrazové materiály zobrazujúce detskú pornografiu, tj. je zakázané akékoľvek zobrazenie skutočnej alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa alebo zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa
  3. akékoľvek slovné alebo obrazové materiály, ktoré propagujú akúkoľvek službu, tovar, podnik, spoločnosť alebo osobu a môžu byť vyhodnotené ako reklama
  4. vulgárne, neslušné, hrubo urážajúce slová a gestá
  5. propagovanie činnosti obchodného charakteru
  6. stimulácia peňažných transakcií mimo rámec stránky.
 3. Akýkoľvek obsah, ktorý porušuje akékoľvek štandardy kartových asociácií, je na stránke zakázaný.
 4. Posúdenie, či materiál zverejnený na stránke je jej zakázaným obsahom, patrí prevádzkovateľovi stránky.
 5. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo kontrolovať materiály zverejnené osobami zúčastnenými na stránke z toho hľadiska, či nejde o jej zakázaný obsah.
 6. Prevádzkovateľ stránky v prípade zistenia zakázaného obsahu môže rozhodnúť:
  1. o blokovaní materiálu so zakázaným obsahom
  2. o dočasnom blokovaní osoby zúčastnenej na stránke, ktorá takýto materiál zverejnila
  3. o ukončení registrácie osoby zúčastnenej na stránke, ktorá takýto materiál zverejnila.
 7. Z dôvodu rozhodnutia prevádzkovateľa stránky podľa ods. 5) tohto článku užívateľských podmienok žiadnej osobe zúčastnenej na stránke nevzniká žiadne právo na náhradu škody či na akúkoľvek formu majetkového alebo nemajetkového zadosťučinenia.
 8. Ktorýkoľvek registrovaný model alebo ktorýkoľvek registrovaný návštevník má právo oznámiť prevádzkovateľovi stránky také správanie sa inej osoby zúčastnenej na stránke, ktoré je porušením tohto článku užívateľských podmienok.
 9. Zákazy zakotvené v tomto článku užívateľských podmienok sa vzťahujú rovnako na ústnu komunikáciu osôb zúčastnených na stránke, ako na ich písomnú komunikáciu uskutočnenú prostredníctvom verejného chatu ako aj súkromného chatu, ďalej na ich vizuálnu komunikáciu.

Hore ↑

III. Osoby zúčastnené na stránke

 1. Osobami zúčastnenými na stránke sa rozumejú:
  1. registrovaný model
  2. registrovaný návštevník
  3. neregistrovaný náhodný návštevník.
 2. Registrovaným modelom sa rozumie fyzická osoba stršia ako 18 rokov, ktorá sa zaregistrovala na stránke za účelom vlastnej prezentácie prostredníctvom fotografií, videí a webkamery.
 3. Registrovaným návštevníkom je fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa zaregistrovala na stránke za účelom sledovania prezentácie modela.
 4. Neregistrovaným náhodným návštevníkom je fyzická osoba, ktorá navštívila stránku bez toho, že by mala záujem registrovať sa ako registrovaný model alebo ako registrovaný návštevník, pričom takáto osoba nemá prístup k takým službám poskytovaným stránkou, ktoré sú prístupné len pre registrovaného modela alebo pre registrovaného návštevníka.
 5. Osoby zúčastnené na stránke nie sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom vzťahu s prevádzkovateľom stránky, rovnako sa nepovažujú za subdodávateľa prevádzkovateľa stránky.
 6. Prevádzkovateľ stránky je oprávnený kontrolovať, či registrovaný model a registrovaný návštevník spĺňajú požiadavky (najmä požadovaný vek) pre registráciu na stránke.

Hore ↑

IV. Registrácia

 1. Registrácia na stránke je dobrovoľná. Na registráciu na stránke nie je právny nárok ani pri splnení všetkých, prevádzkovateľom stránky stanovených podmienok.
 2. Registrácia na stránke je možná len pre osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku.
 3. Prevádzkovateľ stránky má právo aj bez uvedenia dôvodu odmietnuť registráciu osoby.
 4. Registrácia na stránke prebieha elektronicky online.
 5. V rámci registrácie sa osoba vyjadrí, či sa chce registrovať ako model alebo ako návštevník.
 6. V rámci registrácie, týkajúcej sa modela je potrebné zadať tieto údaje:
  1. meno a priezvisko
  2. rodné číslo
  3. adresa trvalého pobytu
  4. bankové spojenie a číslo účtu
  5. emailová adresa, ktorá musí zostať funkčná po celú dobu trvania registrácie osoby na stránke.
 7. V rámci registrácie návštevníka je potrebné zadať platnú a funkčnú emailovú adresu, fakultatívne pre prípad kúpy kreditu cez bankový účet aj bankové spojenie a číslo účtu.
 8. V rámci registrácie osoba sa musí vyjadriť, že prečítala tieto užívateľské podmienky a udelila súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Bez tohto vyjadrenia registrácia na stránke nemôže byť úspešná.
 9. K registrácii modela je potrebné zaslať vlastný občiansky preukaz v skenovanej podobe.
 10. Po absolvovaní formálneho postupu pri registrácii modela prevádzkovateľ stránky preverí osobné údaje registrujúcej osoby, najmä že ide o osobu po dovŕšení 18. roku veku a následne do 24 hodin od registrácie zašle na registrujúcou osobou zadanú emailovú adresu oznámenie, či registráciu akceptuje alebo odmieta. Oznámenie o akceptácii registrácie sa považuje za potvrdenie o uzavretí zmluvy na diaľku na trvalom nosiči. Súčasťou oznámenia o akceptácii registrácie je aj potvrdenie o výslovnom súhlase registrovaného modela alebo registrovaného návštevníka so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy s uvedením, že udeleným súhlasom registrovaný model alebo registrovaný návštevník stratil právo na odstúpenie od zmluvy.
 11. Osoba má plný prístup k stránke až po potvrdení registrácie prevádzkovateľom stránky. Do tohto momentu registrujúca osoba má postavenie neregistrovaného náhodného návštevníka.
 12. Úspešnou registráciou vzniká medzi osobou zúčastnenou na stránke a prevádzkovateľom stránky občianskoprávny záväzkový vzťah podľa § 51 Občianskeho zákonníka, ktorého obsahom je:
  1. záväzok prevádzkovateľa stránky
   1. poskytnúť registrovanému modelovi možnosť na vlastnú prezentáciu a zverejnenie vlastnej fyzickej podoby podľa týchto užívateľských podmienok a za tým účelom poskytnúť registrovanému modelovi zodpovedajúci priestor na stránke
   2. poskytnúť registrovanému návštevníkovi možnosť sledovať vlastnú prezentáciu registrovaného modela podľa týchto užívateľských podmienok
   3. vyplatiť registrovanému modelovi odmenu stanovenú podľa týchto užívateľských podmienok
  2. právo registrovaného modela na vlastnú prezentáciu a zverejnenie vlastnej fyzickej podoby podľa týchto užívateľských podmienok a jeho záväzok dodržať tieto užívateľské podmienky
  3. právo registrovaného návštevníka sledovať vlastnú prezentáciu registrovaného modela podľa týchto užívateľských podmienok a jeho záväzok dodržať tieto užívateľské podmienky.
  4. pričom právny vzťah vzniknutý medzi prevádzkovateľom stránky na jednej strane a registrovaným modelom alebo registrovaným návštevníkom na druhej strane je potrebné posúdiť ako taký, ktorý vznikol na základe zmluvy uzavretej na diaľku podľa § 2 ods. 1) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov; v tomto právnom vzťahu prevádzkovateľ stránky vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania a registrovaný model a registrovaný návštevník, ktorí sú fyzickými osobami, vystupujú vždy ako spotrebiteľ.
 13. Registrácia sa vykoná bez časového obmedzenia.
 14. Registráciou vzniká registrovanému modelovi a registrovanému návštevníkovi právo na to, aby mu prevádzkovateľ stránky poskytoval službu.

Hore ↑

V. Ukončenie registrácie

 1. K ukončeniu registrácie môže dôjsť:
  1. na vlastnú žiadosť registrovaného modela alebo registrovaného návštevníka
  2. z podnetu prevádzkovateľa stránky.
 2. Ukončenie registrácie na vlastnú žiadosť sa uskutočňuje zaslaním emailu registrovaným modelom alebo registrovaným návštevníkom z emailovej adresy uvedenej v čl. IV. ods. 6) písm. e) týchto užívateľských podmienok na emailovú adresu prevádzkovateľa stránky info@sexchat.sk, v ktorom registrovaný model alebo registrovaný návštevník výslovne žiada prevádzkovateľa stránky o ukončenie registrácie. Prevádzkovateľ stránky sa zaväzuje tejto žiadosti vyhovieť do 30 dní od doručenia predmetného emailu.
 3. Ukončenie registrácie z podnetu prevádzkovateľa stránky sa môže uskutočniť z dôvodu:
  1. ak dodatočne vyjde najavo, že osoba zúčastnená na stránke nemá ešte 18 rokov veku
  2. ak osoba zúčastnená stránke porušila čl. II. týchto užívateľských podmienok
  3. nefunkčnosť emailovej adresy, ktorú ste zadali pri registrácií je dôvodom na prijatie rozhodnutia prevádzkovateľa stránky o ukončení registrácie osoby zúčastnenej na stránke, pričom čl. II. ods. 7 týchto užívateľských podmienok platí obdobne
  4. ak osoba zúčastnená stránke porušila povinnosti stanovené v čl. VI. a VII. týchto užívateľských podmienok
  5. ak osoba zúčastnená na stránke neprejavuje žiadnu aktivitu (neprihlásil sa) minimálne jedného roka.
 4. Z dôvodu ukončenia registrácie osoby z podnetu prevádzkovateľa stránky podľa ods. 3) tohto článku užívateľských podmienok žiadnej osobe zúčastnenej na stránke nevzniká žiadne právo na náhradu škody či na akúkoľvek formu majetkového alebo nemajetkového zadosťučinenia.

Hore ↑

VI. Práva a povinnosti registrovaného modela

 1. Registrovaný model má tieto povinnosti:
  1. pri používaní stránky neumožniť k nej prístup osobám mladším ako 18 rokov
  2. nepoužívať stránku v čase a na miestach, kedy a kde je to zakázané (napr. v pracovnom čase, na počítačových pracovných staniciach zamestnávateľa, na miestach, kde by tým mohol vzbudiť verejné pohoršenie a pod.)
  3. rešpektovať autorské právo prevádzkovateľa stránky a bez súhlasu prevádzkovateľa stránky nekopírovať, nezverejniť, nesprostredkovať, nezdieľať, nepredávať autorským právom chránené informácie zobrazené na stránke. Osobitne sa to vzťahuje na fotografie a vysielaný prenos osôb zúčastnených na stránke
  4. rešpektovať súkromie osôb zúčastnených na stránke a v sprostredkovanom obsahu, vrát. chatu nezverejniť ich osobné údaje a kontaktné údaje; uvedená povinnosť sa rovnako vzťahuje na ústnu, písomnú a vizuálnu komunikáciu osôb zúčastnených na stránke
  5. v sprostredkovanom obsahu, vrát. chatu sa zdržať uverejnenia príspevkov s urážlivým obsahom
  6. nemať vypnutú webkameru v súkromnom chate
  7. v súkromnom chate byť pred webkamerou
  8. nežiadať od registrovaného návštevníka kontaktné údaje (emailovú adresu, telefónne číslo, nick na skype, icq a pod.)
  9. neposkytovať cez chat vyššie uvedené vlastné kontaktné údaje
  10. nepropagovať iné webstránky s podobným zameraním
  11. nepredvádzať sa nahý mimo súkromného chatu (mimo súkromné chatu je povolené mať nepriesvitné erotické prádlo, nie je možné zobrazovať odhalené prsia, genitálie)
  12. neponúkať sa registrovanému návštevníkovi za protislužbu akéhokoľvek druhu alebo aj bezplatne
  13. nevysielať prázdne video (napr. stena, obraz), vysielania sa majú zúčastniť živí účinkujúci
  14. nevysielať vopred zaznamenaný obrazový materiál, ale len živý prenos
  15. správať sa slušne tak vo verejnom chate ako aj v súkromnom chate
  16. nenavádzať registrovaných návštevníkov nečestným spôsobom na sledovanie ich prenosu
  17. používať v profile svoje vlastné fotografie, tieto fotografie nesmú zobrazovať odhalené genitálie
  18. vyhodiť registrovaného návštevníka, ak zistí, že má menej ako 18 rokov
  19. byť online minimálne 2 hodiny za mesiac
  20. dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza
  21. vlastniť len jedno prihlasovacie meno
  22. vyvarovať sa konania, ktorého faktickým následkom je dvojitá registrácia, jednak ako registrovaný model a jednak ako registrovaný návštevník, s cieľom kredit zakúpený ako registrovaný návštevník použiť na sledovanie vlastnej prezentácie ako registrovaný model.
 2. Registrovaný model berie na vedomie, že prevádzkovateľ stránky je povinný orgánom činným v trestnom konaní poskytnúť nimi žiadané osobné a prevádzkové údaje, najmä v prípade protiprávnej činnosti registrovaného modela.
 3. Registrovaný model berie na vedomie a súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ stránky sledoval jeho ústnu, písomnú a vizuálnu komunikáciu na stránke.
 4. Registrovaný model je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorou vznikol právny vzťah medzi ním a prevádzkovateľom stránky. Registrovaný model môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť pomocou formulára, ktorý má k dispozícii na stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V lehote určenej na odstúpenie od zmluvy sa služba registrovanému modelovi neposkytuje a registrovaný model sa stále považuje za neregistrovaného náhodného návštevníka, ibaže súhlasil s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Registrovaný model nemá právo na odstúpenie od zmluvy, ak prevádzkovateľ stránky mu začal poskytovať službu s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Právom registrovaného modela na odstúpenie od zmluvy nie je dotknuté jeho právo žiadať o ukončenie registrácie.
 5. Registrovaný model má právo podať sťažnosť, reklamáciu alebo iný podnet podla reklamačného poriadku.

Hore ↑

VII. Práva a povinnosti registrovaného návštevníka

 1. Registrovaný návštevník je povinný
  1. pri používaní stránky neumožniť k nej prístup osobám mladším ako 18 rokov
  2. nepoužívať stránku v čase a na miestach, kedy a kde je to zakázané (napr. v pracovnom čase, na počítačových pracovných staniciach zamestnávateľa, na miestach, kde by tým mohol vzbudiť verejné pohoršenie a pod.)
  3. rešpektovať autorské právo prevádzkovateľa stránky a bez súhlasu prevádzkovateľa stránky nekopírovať, nezverejniť, nesprostredkovať, nezdieľať, nepredávať autorským právom chránené informácie zobrazené na stránke. Osobitne sa to vzťahuje na fotografie a vysielaný prenos osôb zúčastnených na stránke
  4. rešpektovať súkromie osôb zúčastnených na stránke a v sprostredkovanom obsahu, vrát. chatu nezverejniť ich osobné údaje a kontaktné údaje; uvedená povinnosť sa rovnako vzťahuje na ústnu, písomnú a vizuálnu komunikáciu osôb zúčastnených na stránke
  5. v sprostredkovanom obsahu, vrát. chatu sa zdržať uverejnenia príspevkov s urážlivým obsahom
  6. dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza
  7. nesnažiť sa o získanie kontaktných údajov od registrovaného modela (emailová adresa, telefónne číslo, nick na skype, icq a pod.)
  8. neposkytovať registrovanému modelovi svoje kontaktné údaje (emailovú adresu, telefónne číslo, nick na skype, icq a pod.)
  9. nepropagovať iné webstránky s podobným zameraním
  10. nenabádať registrovaného modela k vyzliekaniu mimo súkromného chatu
  11. zdržať sa konania, ktorého podstata spočíva v dohadovaní sexuálnych služieb za akúkoľvek odmenu alebo aj bez odmeny
  12. komunikovať s registrovaným modelom len cez verejný alebo súkromný chat
  13. ohlásiť prevádzkovateľovi stránky podozrenie, že niektorý registrovaný model má menej ako 18 rokov a registráciu dosiahol falošnými údajmi
  14. vlastniť len jedno prihlasovacie meno
  15. vyvarovať sa konania, ktorého faktickým následkom je dvojitá registrácia, jednak ako registrovaný model a jednak ako registrovaný návštevník, s cieľom kredit zakúpený ako registrovaný návštevník použiť na sledovanie vlastnej prezentácie ako registrovaný model.
 2. Registrovaný návštevník berie na vedomie, že prevádzkovateľ stránky je povinný orgánom činným v trestnom konaní poskytnúť nimi žiadané osobné a prevádzkové údaje, najmä v prípade protiprávnej činnosti registrovaného návštevníka.
 3. Registrovaný návštevník berie na vedomie a súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ stránky sledoval jeho ústnu, písomnú a vizuálnu komunikáciu na stránke.
 4. Registrovaný návštevník je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorou vznikol právny vzťah medzi ním a prevádzkovateľom stránky. Registrovaný návštevník môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť pomocou formulára, ktorý má k dispozícii na stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V lehote určenej na odstúpenie od zmluvy sa služba registrovanému návštevníkovi neposkytuje a registrovaný návštevník sa stále považuje za neregistrovaného náhodného návštevníka, ibaže súhlasil s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Registrovaný návštevník nemá právo na odstúpenie od zmluvy, ak prevádzkovateľ stránky mu začal poskytovať službu s jeho výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak registrovaný návštevník odstúpi od zmluvy napriek tomu, že mu prevádzkovateľ stránky začal poskytovať službu s jeho výslovným súhlasom, je registrovaný návštevník povinný prevádzkovateľovi stránky uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenie. Právom registrovaného návštevníka na odstúpenie od zmluvy nie je dotknuté jeho právo žiadať o ukončenie registrácie.
 5. Registrovaný návštevník má právo podať sťažnosť, reklamáciu alebo iný podnet podla reklamačného poriadku.
 6. Hodnota jedného kreditu závisí od:
  1. formy zakúpenia kreditu, pričom prevádzkovateľ stránky ponúka možnosť zakúpenia kreditu bankovou kartou, bankovým prevodom alebo cez SMS
  2. výšky kreditu, pričom prevádzkovateľ stránky ponúka viaceré možnosti ohľadom výšky kreditu.
 7. Registrovanému návštevníkovi sa ešte pred odsúhlasením nákupu kreditu zobrazí výška kreditu a náklady spojené s kúpou kreditu. Kúpa kreditu má povahu platby vopred.

Hore ↑

VIII. Reklama na stránke

 1. Registrovaný model a registrovaný návštevník súhlasí s tým:
  1. že mu bude zobrazovaná reklama na stránke
  2. že mu môžu byť rozposielané reklamné emaily.

Hore ↑

IX. Odmena registrovaného modela

 1. Stránka je spoplatnená formou zakúpenia a použitia kreditu.
 2. Kredit zakúpi registrovaný návštevník prostredníctvom stránky a použije ho na sledovanie registrovaného modela v súkromnom chate.
 3. Jeden kredit má cenu pre registrované modelky 1,-€.
 4. Minútovú sadzbu sledovania registrovaného modela v súkromnom chate určuje samotný registrovaný model, ktorý má právo túto minútovú sadzbu aj zmeniť, nie však počas prebiehajúcej komunikácie v súkromnom chate.
 5. Odmena registrovaného modela je 50% z dosiahnutých kreditov.
 6. Registrovaná modelka môže získať každý deň bonus až 20,-€. Nárok na tento bonus má registrovaná modelka, ktorá dodržiava užívateľské podmienky. Tento bonus sa pripisuje v plnej výške.
 7. Výška odmeny registrovaného modela, zarobenej z dosiahnutých kreditov sa zverejňuje v profile registrovaného modela. Táto odmena sa zasiela registrovanému modelovi na ním zadaný účet. Táto odmena je hrubým príjmom registrovaného modela, z ktorého registrovaný model má zaplatiť daň z príjmov. Odmena sa registrovanému modelovi zasiela do 1. dňa nasledujúceho mesiaca, ak je odmena vyššia ako 20,-€. Ak odmena nie je vyššia ako 20,-€, nevypláca sa dovtedy, kým jej výška nedosiahne aspoň 20,-€.
 8. Prevádzkovateľ stránky sa zaväzuje v lehote do 31. januára nasledujúceho roka registrovanému modelovi potvrdenie o odmene dosiahnutej prostredníctvom stránky.

Hore ↑

X. Ochrana osobných údajov

Vypúšťa sa od 25.05.2018

Hore ↑

XI. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

 1. Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné riešiť spor medzi registrovaným modelom alebo registrovaným návštevníkom a prevádzkovateľom stránky vyplývajúci zo zmluvy uzavretej na diaľku alebo súvisiaci so zmluvou uzavretou na diaľku (ďalej len "spor") subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia.
 2. Alternatívnym riešením sporu nie je dotknuté právo ktorejkoľvek zmluvnej strany obrátiť sa na súd a absolvovanie alternatívneho riešenia sporov nie je predpokladom možnosti obrátiť sa na súd.
 3. Registrovaný model alebo registrovaný návštevník má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa stránky so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ stránky vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ stránky porušil jeho práva.
 4. Registrovaný model alebo registrovaný návštevník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak prevádzkovateľ stránky na žiadosť podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 5. Návrh musí obsahovať:
  1. meno a priezvisko registrovaného modela alebo registrovaného navštevníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie prevádzkovateľa stránky,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa registrovaný model alebo registrovaný návštevník domáha,
  5. dátum, kedy sa registrovaný model alebo registrovaný návštevník obrátil na prevádzkovateľa stránky so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s prevádzkovateľom stránky bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona.
 6. K návrhu registrovaný model alebo registrovaný návštevník priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
 7. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
 8. Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 9. Alternatívne riešenie sporu sa končí dňom
  1. uzavretia dohody podľa § 17 zákona
  2. vydania odôvodneného stanoviska podľa § 18 zákona
  3. odloženia návrhu podľa § 19 zákona
  4. úmrtia alebo vyhlásenia za mŕtveho v prípade strany sporu, ktorá je fyzickou osobou
  5. zániku bez právneho nástupcu v prípade strany sporu, ktorá je právnickou osobou
  6. vyčiarknutia oprávnenej právnickej osoby zo zoznamu.

Hore ↑

XII. Zásady vrátenia peňazí

V súlade s vyjadrením registrovaného účastníka o zrieknutí sa práva odstúpenia/zrušenia na základe bodu V.4. k súčasnej zmluve, žiadna požiadavka na vrátenie peňazí alebo zrušenie nebude prijatá, v prípade, že registrovaný účastník už začal využívať zakúpený kreditový balík. V niektorých prípadoch je možné vrátenie platby, ale každý prípad sa bude posudzovať osobitne. Po schválení môže vrátenie prostriedkov na vašu kartu (pri platbe s platobnou kartou) trvať až 10 dní. Platbu Vám vrátime takým istým spôsobom, aký ste zvolili pri dobití kreditu. Používatelia môžu požadovať vrátenie platby na adresu uvedenej v reklamačnom poriadku (čl.I.).

Hore ↑

XIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto užívateľské podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 06.08.2023 a plne nahrádzajú doteraz účinné Užívateľské podmienky pre stránku sexchat.sk.
 2. Lehota na vyhovenie žiadosti registrovaného modela alebo registrovaného návštevníka o ukončenie registrácie uvedená v čl. V. ods. 2) týchto užívateľských podmienok účinná od 26.06.2019 sa vzťahuje len na toho registrovaného modela alebo na toho registrovaného návštevníka, ktorý sa registruje od 26.06.2019. Pre registrovaného modela a pre registrovaného návštevníka, ktorí sa registrovali do 25.06.2019 sa vzťahuje pôvodná lehota na vyhovenie žiadosti o ukončenie registrácie, tj. 24 hodín od doručenia príslušnej žiadosti registrovaného modela alebo registrovaného návštevníka o ukončenie registrácie prevádzkovateľovi stránky.

V Ohradoch, dňa 06.08.2023

Hore ↑ | ← Späť

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy | Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy